Home » Featured » Obračun plate u toku trudničkog odnosno porodiljskog odsustva

Obračun plate u toku trudničkog odnosno porodiljskog odsustva

trudnickoPitanje od Vanje:

Na nivou cijele firme od januara 2015. godine došlo je do promjene koeficijenata za obračun plata, čime su plate uvećane. S obzirom na to da se promjena izvršila na nivou firme, za sve zaposlene, a ne samo za pojedince, da li se zaposlenoj koja ide na održavanje ili na trudničko bolovanje par mjeseci nakon ovih promjena, mora obračunavati prosjek plate u poslednjih 12 mjeseci, ili ona može ostvariti refundaciju u cjelokupnom iznosu plate koju bi regularno primala da ne ide na održavanje ili na porodiljsko bolovanje.

Ako je to moguće, molim vas da mi objasnite na koji način i sa kojom papirologijom i kom organu se treba obratiti. U suprotnom, žena koja bi morala ići na održavanje trudnoće ili trudničko bolovanje, biće primorana da radi do porođaja (iako joj zdravstveni razlozi to ne dozvoljavaju), odnosno da počne sa radom prije isteka trudničkog bolovanja, što smatramo nekorektnim u odnosu i na ženu i na dijete.

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Za obračun trudničkog bolovanja kao osnovica se uzima lični dohodak koji je trudnica ostvarivala u mjesecu koji je prethodio ostvarivanju prava na trudničko bolovanje. Kada je riječ o porodiljama za osnovicu se uzima prosjek zarada u prethodnih 12 mjeseci. Refundacija trudničkog bolovanja pada na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, a porodiljskog Centra za socijalni rad. Osnov za obračun osnovice za porodiljsko bolovanje se crpi iz Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Prema tom zakonu poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo koji je prije ostvarivanja tog prava bio u radnom odnosu:

– najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
– od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
– od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
– do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava za refundaciju za zaposlenog koji je zaposlen najmanje 12 mjeseci ne može biti veća od iznosa dvije prosječne zarade u državi u prethodnoj godini, prema podacima Monstata, a za sve one koji su u radnom odnosu manje od godinu do iznosa jedne prosječne zarade.

Jedina obaveza trudnice odnosno porodilje, dok su na trudničkom tj porodiljskom odsustvu je da poslodavcu dostavlja doznake koje preuzima od izabranog doktora.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *