O Projektu

Svrha projekta je da, između ostalog, umanji strah budućih majki da će ostati bez posla ukoliko se odluče da postanu roditelji, što im je i zagarantovano zakonom.

Žene koje se nađu u ovakvim situacijama rijetko se odlučuju da zaštite svoja prava i govore javno o tome. To se dešava najčešće zbog toga što nijesu upoznate sa svojim pravima i što ne postoji dovoljno insitucionalne podrške koja im može pomoći u rješavanju problema.

Besplatni pravni savjeti za roditelje

Roditelji koji smatraju da su im uskraćena prava iz radnog odnosa zbog toga što su majke ili planiraju to da postanu, ili imaju nedoumice u vezi sa pravima iz te oblasti, mogu da zatraže besplatan pravni savjet od stručnjaka koji će tokom trajanja projekta raditi u pravnom savjetovalištu Udruženja Roditelji.

Pronađite nas na Facebook-u

Zakonska zaštita zbog trudnoće i njege djeteta

Poslodavac ne može odbiti da zaključi ugovor o radu sa trudnom ženom, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili ako koristi porodiljsko odsustvo.

Poslodavac ne može da raskine ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života ili dijete sa teškim invaliditetom, kao ni sa licem koje koristi neko od navedenih prava.

Roditeljsko odsustvo

Roditeljsko odsustvo je pravo jednog od roditelja da koristi odsustvo sa rada zbog njege i staranja o djetetu.

Roditeljsko odsustvo se može koristiti u trajanju do 365 dana od dana rođenja djeteta.

Ukoliko zaposlena žena otpočne da radi, ima pravo da pored dnevnog odmora, u dogovoru sa poslodavcem, koristi još 90 minuta odsustva sa rada zbog dojenja djeteta.