Home » Featured » Ima li majka blizanaca pravo na skraćeno radno vrijeme nakon porodiljskog?

Ima li majka blizanaca pravo na skraćeno radno vrijeme nakon porodiljskog?

blizanciPitanje od Slavice:

Da li kao majka blizanaca imam pravo na skraćeno radno vrijeme nakon istekao porodiljskog odsustva?

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Majke koje su imale višeplodne trudnoće imaju pravo na skraćeno radno vrijeme do treće godine života djece. Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite precizira da se pravo na naknadu za rad sa polovinom punog radnog vremena odnosi na roditelje/staratelje djece rođene iz višeplodne trudnoće, kao i prijevremeno rođenog dijeteta kojem je potrebna simulacija razvoja, djeteta koje je imalo neki od faktora rizika od strane majke, trudnoće, porođaja ili od samog ploda, a koji bi mogli da dovedu do poremećaja u rastu i razvoju...

Pravnilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena predviđeno je da zahtjev za ostvarivanje prava na rad sa polovinom punog radnog vremena zaposleni podnosi poslodavcu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na rad sa polovinom punog radnog vremena prilaže se:

  • dokaz o radnom statusu roditelja, usvojioca ili lica kome je nadležni organ starateljstva povjerio dijete na staranje i njegu;
  • izvod iz matične knjige rodjenih za dijete;
  • medicinska dokumentacija za dijete.

Zahtjev za utvrđivanje potrebe za pojačanom njegom djeteta poslodavac podnosi centru za socijalni rad.

Postojanje potrebe za pojačanom njegom djeteta utvrdjuje socijalno-ljekarska komisija, nalazom, ocjenom i mišljenjem, u skladu sa Pravilnikom o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite.

 

Share This Post

Google1Yahoo

One Response to Ima li majka blizanaca pravo na skraćeno radno vrijeme nakon porodiljskog?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *