Home » Featured » Refundacija trudničkog bolovanja – procedure

Refundacija trudničkog bolovanja – procedure

155154557

Refundacije, kao i obračuni zarada za trudničko i porodiljsko bolovanje su dosta često nepoznanica, dok se mnogima u Crnoj Gori čine previše komplikovanim. Vrlo je važno zapamtiti da se radi o dva različita bolovanja kod dvije različite institucije. Za trudničko bolovanje nadležan je Fond za zdravstveno osiguranje, dok je porodiljsko bolovanje u nadležnosti Centra za socijalni rad.

Refundacija trudničkog bolovanja

Naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad po osnovu održavanja trudnoće, osiguranik ostvaruje kod poslodavca.

Obračun i isplatu naknade zarade poslodavac vrši na osnovu izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: izvještaj), koji izdaje izabrani doktor.

Osnov za obračun naknade zarade čini prosječni iznos zarade koja je osiguraniku isplaćena kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad. Pod prosječnim iznosom zarade podrazumijeva se iznos koji se dobija na način da se zbir isplaćenih zarada podijeli sa ukupnim brojem sati rada za koji je zarada isplaćena.

Pod isplaćenom zaradom, na osnovu koje se utvrđuje osnov za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, podrazumijeva se redovna mjesečna zarada osiguranika i naknada zarade isplaćena u skladu sa propisima o radu, kao i osnov od koga je određena naknada zarade, ako je osiguranik u tom periodu bio privremeno spriječen za rad.

Naknada zarade za vrijeme održavanja trudnoće, obezbjeđuje se u visini od 100% od osnova za naknadu. (Osnovna zarada ne uključuje: prekovremeni rad, prekovremeni rad u dane državnih i vjerskih praznika, prekovremeni rad u dane državnih i vjerskih praznika noću, stimulaciju, bonuse za ostvarene rezultate u radu, naknadu za prevoz, zimnicu, jubilarne naknade, otpremnine i sl.) Naknada zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad za vrijeme održavanja trudnoće obezbjeđuje se od prvog dana privremene spriječenosti za rad iz sredstava Fonda namijenjenih za obavezno zdravstveno osiguranje.

Ako je osiguranik radio kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade, manje od 12 mjeseci, u osnov za obračun naknade zarade se uzima prosječan iznos zarade isplaćene do dana nastupanja privremene spriječenosti za rad kod tog poslodavca.

Ako je osiguranik radio kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade, manje od mjesec dana prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, osnov za obračun naknade zarade čini zarada utvrđena ugovorom o radu, koja ne može biti veća od prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ukoliko osiguranik u smislu propisa o radu, radi kod više poslodavaca istovremeno, Fond poslodavcima refundira naknadu zarade srazmjerno vremenu provedenom na radu kod svakog poslodavca.

Zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad poslodavac podnosi Fondu za zdravstveno osiguranje na propisanom obrascu, prema mjestu prijave zaposlenog na zdravstveno osiguranje.

Poslodavac u zahtjev unosi podatke o obračunatoj i isplaćenoj naknadi zarade i prilaže:

  • izvještaj, kao dokaz o privremenoj spriječenosti za rad,
  • potvrdu Poreske uprave o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje,
  • izvod iz poslovne banke o isplaćenoj naknadi zarade,
  • potvrdu za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, sa odgovarajućim platnim listama.

Preduzetnik i lice koje samostalno obavlja profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje, uz zahtjev za ostvarivanje naknade zarade prilaže:

  • izvještaj, kao dokaz o privremenoj spriječenosti za rad,
  • potvrdu Poreske uprave o visini osnovice na koju su plaćeni porezi i doprinosi,
  • potvrdu Poreske uprave o uplaćenim dospjelim doprinosima za zdravstveno osiguranje.

Izvor: Agencija Konto’s

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *